Villkor för tjänsten Mina Sidor

Tjänsten Mina Sidor (nedan benämnd ”Tjänsten”) på www.telge.se tillhandahålls av Telge (i Södertälje) AB på uppdrag av Telge (i Södertälje) AB samt Telge (i Södertälje) AB:s nu befintliga och blivande dotterbolag (nedan gemensamt benämnda ”Telge”).

Genom registrering för Tjänsten på www.telge.se bekräftar kunden (”Kunden”) att Kunden accepterar att följa dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”). Kunden har således, genom registrering för Tjänsten, ingått ett avtal med Telge med innehållet i dessa Användarvillkor, vilket Kunden är skyldig att efterleva.

A. Tjänstens innehåll och användande av Tjänsten
Tjänsten innefattar ett antal olika moment. Kunden får genom användandet av Tjänsten en översikt över samtliga Kundens engagemang hos Telge (exempelvis elavtal, fjärrvärme, bostadskö etc.). Kunden får vidare via Tjänsten en möjlighet att beställa nya tjänster från Telge. Befintliga Kunder hos Telge kan via Tjänsten även hantera befintliga tjänster hos Telge.

Tjänsten tillhandahålls via Telges hemsida, www.telge.se. Tjänsten kan dock i framtiden komma att tillhandahållas på annat sätt.

Kunden kan avsluta Tjänsten under fliken Mitt Konto i inloggat läge eller genom att kontakta Kundtjänst. Kontaktinformation till Kundtjänst återfinns under punkt H nedan. Telge äger rätten att stänga av eller begränsa Kundens anslutning till Tjänsten om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

B. Skyddad identitet
Kund som har skyddad identitet skall, för att upprätthålla den skyddade identiteten, inte registrera sig för Tjänsten. Telge kan inte garantera att den skyddade identiteten upprätthålls för det fall Kund med skyddad identitet, trots detta, registrerar sig för Tjänsten.

C. Personuppgifter, samtycke och register
För att ansluta sig till Tjänsten och för att Telge skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot Kunden att tillhandahålla tjänsten måste Kunden lämna de uppgifter till Telge som Telge begär i samband med Kundens registrering såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och annan uppgift som Telge efterfrågar. Uppgift om personnummer behövs för att Kundens identitet skall kunna fastställas och där det är viktigt att ingen obehörig får tillgång till Kundens personuppgifter. Dessa uppgifter tillsammans med eventuella övriga uppgifter Kunden lämnat till Telge vid registreringen för Tjänsten eller vid annat tillfälle utgör så kallade personuppgifter.

Kunden samtycker till att Telge, via Tjänsten, marknadsför de tjänster som Telge från tid till annan tillhandahåller.

Kunden har rätt att skriftligen anmäla till Telge att denne motsätter sig att personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Kunden är medveten om att samtycket innefattar samtliga nu befintliga och blivande bolag inom Telgekoncernen vilket innebär att såväl bolag inom Telgekoncernen hos vilket Kunden är befintlig Kund och övriga bolag inom Telgekoncernen får tillgång till de uppgifter som Kunden lämnar vid anslutande till Tjänsten. Kunden är medveten om, och samtycker till, att samtliga bolag inom Telgekoncernen kommer att ha tillgång till övriga bolag inom Telgekoncernens register och kan komma att utnyttja de uppgifter som är lagrade däri för marknadsföringssyften.

Kunden har alltid rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen samt begära att eventuellt felaktiga uppgifter rättas. Kunden kan kontakta Kundtjänst via www.telge.se/kundservice eller maila till dataskyddsombud@telge.se

D. Kundens åtaganden
Kunden förbinder sig härigenom att inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot lag. Kunden är medveten om att användning av Tjänsten på ett olagligt sätt, exempelvis genom att sprida hets mot folkgrupp eller barnpornografi, göra intrång i annans upphovsrätt eller bereda sig obehörig tillgång till annans datorresurs, kan medföra straffansvar, skadeståndsskyldighet och omedelbar stängning av Tjänsten. Kunden har inte rätt att använda Tjänsten för kommersiella ändamål. Kundens användning av Tjänsten får inte göra intrång i annans rätt, strida mot författning, myndighetsanvisning, bruk, sedvänja eller riskera att väcka förargelse, medföra skada eller annan olägenhet för Telge eller tredje man.

Kunden är i förhållande till Telge ensam ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten. Kunden är skyldig att se till att eventuella tillstånd att sprida, ta emot eller lagra information finns. Kunden skall hålla Telge skadeslös för eventuella krav riktade från tredje man mot Telge på grund av användningen av Tjänsten. Telge har rätt att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor. Om det material som Kunden kommunicerar enligt ovan inte uppfyller de villkor som anges i Användarvillkoren har Telge rätt att omedelbart, helt eller delvis, stänga av Kundens anslutning till Tjänsten. Har Telge eller tredje man uppställt begränsningar för Kundens användning av material, varor eller tjänster åligger det Kunden att iaktta dessa begränsningar och Kunden förbinder sig att ersätta Telge för den skada som Telge åsamkas om Kunden inte iakttar dessa begränsningar.

E. Kundens hantering av lösenord till Tjänsten
Kunden förbinder sig vidare att inte avslöja sitt lösenord till Tjänsten för någon obehörig och att förvara sitt lösenord till Tjänsten på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till Tjänsten. Kunden är medveten om att detta är av yttersta vikt då Tjänsten innefattar en möjlighet för Kunden att beställa nya samt hantera befintliga tjänster från Telge.

Om Kunden misstänker, eller har anledning att misstänka, att någon obehörig har kännedom om Kundens lösenord skall denne omedelbart meddela detta till Kundtjänst.

Om Kunden har lämnat ifrån sig sitt lösenord till Tjänsten till någon annan eller på annat sätt förlorat kontrollen över lösenordet och inte snarast efter det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka detta har anmält detta till Kundtjänst är Kunden ansvarig för samtliga åtgärder som utförs inom Tjänsten. Så snart Kundtjänst mottagit Kundens anmälan om förlusten av inloggningsuppgifterna är Kunden endast ansvarig för åtgärder som utförs inom Tjänsten på grund av att Tjänsten använts av obehörig om Kunden har förfarit svikligt.

F. Drift
Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Driftsstörningar kan dock förekomma. Telge äger rätt att inskränka driften av Tjänsten exempelvis för att genomföra uppdateringar och uppgraderingar. I dessa fall informeras Kunden via www.telge.se om att driften av Tjänsten tillfälligt inskränkts.

Då Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt till Kunden har Kunden inte rätt till ersättning på grund av Tjänstens eventuella obrukbarhet.

G. Skadestånd
Kunden har rätt till ersättning för direkt skada på grund av fel i Tjänsten som Telge eller någon för vilken Telge svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Telge är endast skyldig att ersätta Kunden för indirekt skada om Telge, eller någon för vilken Telge svarar, förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Rätt till skadestånd enligt denna punkt föreligger inte om skadan beror på en händelse som inträffat utanför Telges kontroll och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, exempelvis skada som tillfogas Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Telges anställda eller inte), strömavbrott, datahaveri, olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan som Telge inte uttryckligen åtagit sig ansvar för.

Framställs inte krav på skadestånd inom två månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

H. Kundtjänst
Telge tillhandahåller en Kundtjänstfunktion vilken Kunden kan kontakta vid frågor eller problem rörande Tjänsten. Kundtjänsten nås via e-post på minasidor@telge.se eller telefon 08-550 22 100.

I. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten är Telges egendom och får inte nyttjas av Kunden utan Telges skriftliga medgivande.

J. Överlåtelse av avtalet
Avtalet om Kundens anslutning till Tjänsten är personligt och får inte överlåtas till tredje man. Telge äger rätt att överlåta samtliga, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger Telge rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

K. Ändring av avtalsvillkor m.m.
Telge äger rätt att ändra Tjänstens utformning respektive dessa Användarvillkor. Sådan ändring träder i kraft 14 dagar efter det att meddelande med de nya villkoren publicerats på Telges hemsida www.telge.se. Telge har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om Kunden inte finner ändring eller tillägg önskvärd har denne rätt att avsluta sin anslutning till Tjänsten i enlighet med punkt L nedan. Om detta inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya Användarvillkoren.

L. Avtalstid
Anslutningen till Tjänsten gäller tills vidare. Kunden kan när som helst säga upp avtalet och avsluta sin anslutning till Tjänsten. Telge har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden stängts av från Tjänsten med stöd av Användarvillkoren eller om Telge skall lägga ner Tjänsten eller inkorporera den i annan tjänst, eller om Telge skall ändra villkoren för anslutning till Tjänsten, exempelvis med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten.